advanced design — madcine package redesign Yunhao Zhang, Jiayi sun